OSDeC atau Program Pembangunan Sistem Dan Keupayaan Sumber Terbuka adalah pusat pembangunan sistem berasaskan perisian sumber terbuka, fokus kepada pembangunan sistem dalam membangunkan keupayaan pegawai dan perkhidmatan ICT sektor awam.

OSDeC merupakan kesinambungan dari Pelan Induk Perisian Sumber Terbuka Sektor Awam (Open Source Software (OSS)) yang telah dilancarkan oleh Ketua Setiausaha Negara pada 16 Julai 2004 untuk menggalakkan penggunaan perisian sumber terbuka di agensi sektor awam. Melalui pelan tersebut, MAMPU dipertanggungjawabkan untuk menerajui pelaksanaan Open Source Software (OSS) sektor awam dengan penubuhan Open Source Competency Centre (OSCC).

Terdapat tiga (3) fasa di bawah Pelan Induk OSS Sektor Awam iaitu:

  • Fasa 1 (2004-2006) : Laying The Foundation And Early Adoption (Menyediakan asas-asas (projek rintis, infrastruktur, tadbir urus dan persekitaran yang menggalakkan)
  • Fasa 2 (2007-2010) : Accelerated Adoption (Peningkatan berganda dalam agensi yang melaksanakan OSS)
  • Fasa 3 (2011-2020) : Self Reliance (Agensi lebih berdikari untuk membangun dan melaksana OSS).

 

Bagi memperkukuhkan keupayaan pegawai ICT Sektor Awam, Kerajaan melaksanakan program pembangunan kapabiliti yang meliputi aktiviti-aktiviti latihan dan coaching. Dengan terlaksananya program ini, kapabiliti pegawai ICT Sektor Awam akan dipertingkatkan dan agensi akan lebih berdikari untuk membangun dan melaksana OSS.