Rangka Kerja Pelaksanaan DevOps

Dokumen Rangka Kerja Pelaksanaan DevOps dalam Pembangunan Sistem Aplikasi Sektor Awam (versi beta) ini diterbitkan sebagai panduan asas kepada semua pegawai teknikal yang ingin menerapkan pendekatan DevOps dalam pembangunan sistem aplikasi kerajaan, dengan mengambil kira kaedah dan amalan terbaik pelaksanaan DevOps sebagai satu standard yang perlu diikuti oleh agensi sektor awam.

Dokumen rangka kerja ini telah dilancarkan oleh Ketua Pengarah MAMPU, YBhg. Datuk Dr. Seri Yusof bin Ismail pada 14 September 2022 ketika merasmikan Seminar Pembudayaan Pelaksanaan DevOps Sektor Awam. 

Rangka kerja ini mengariskan komponen yang perlu diambil kira oleh kementerian dan agensi kerajaan dalam melaksanakan DevOps bagi pembangunan sistem aplikasi secara dalaman. Unit Pemodenan Tadbiran dan Perancangan Pengurusan Malaysia (MAMPU) telah membangunkan rangka kerja ini bagi mengurus dan memastikan semua aktiviti pembangunan sistem yang dilaksanakan menggunakan pendekatan DevOps mematuhi panduan yang telah digariskan. Struktur dokumen ini dibahagikan kepada lima bab, seperti berikut:

Bab 1 menerangkan tujuan, latar belakang, skop, kumpulan sasaran dan objektif dokumen rangka kerja pelaksanaan DevOps bagi pembangunan sistem aplikasi sektor awam,

Bab 2 memberikan penerangan terhadap kajian kebolehlaksanaan DevOps dalam pembangunan sistem aplikasi sektor awam, definisi, evolusi pembangunan sistem aplikasi, objektif pelaksanaan dan manfaat DevOps,

Bab 3 menjelaskan tentang rangka kerja pelaksanaan DevOps bagi pembangunan sistem aplikasi sektor awam yang merangkumi penerapan prinsip dan budaya, pengukuhan tadbir urus, pengadaptasian metodologi, pengukuran kematangan, pemerkasaan teknologi, serta pematuhan keselamatan, dan

Bab 4 merumuskan kandungan dokumen rangka kerja ini, faktor-faktor yang menyumbang kepada kejayaan pelaksanaan DevOps dan harapan terhadap penggunaan dokumen ini.

Rangka kerja pelaksanaan DevOps ini merangkumi lima teras utama yang terdiri daripada penerapan prinsip dan budaya, pengadaptasian metodologi, pengukuhan tadbir urus, pemantapan pelaksanaan dan pemantauan, serta pemerkasaan teknologi. Manakala pemboleh daya yang menyokong kejayaan pelaksanaan DevOps adalah dasar, kompetensi, automasi, pengurusan perubahan dan kawalan. Semua pemboleh daya ini berpaksikan kepada tiga prinsip asas bagi menjamin keberkesanan pelaksanaan DevOps sektor awam iaitu melalui proses penambahbaikan yang berterusan, penerapan nilai-nilai dalam pembangunan produk yang bersifat komunikatif serta kolaboratif.

Rangka kerja ini menjadi rujukan bagi membantu agensi sektor awam dalam menentukan kejayaan pelaksanaan DevOps ke arah transformasi sistem penyampaian perkhidmatan awam yang terbaik.

Muat Turun Dokumen