Tools dan Infrastruktur DevOps

Pelaksanaan DevOps dalam pembangunan sistem aplikasi di agensi sektor awam boleh mengguna pakai tools yang telah disediakan di MAMPU merangkumi lapan peringkat DevOps. Antara tools yang akan diperkenalkan adalah seperti berikut:

  1. Platform pengurusan kod sumber dan CI/CD
  2. Platform dokumentasi dalam talian
  3. Platform komunikasi ChatOps
  4. Perisian container dan platform orkestrasi
  5. Repositori container dalaman
  6. Perisian automasi pengujian
  7. Perisian pengujian dan analisis prestasi sistem aplikasi
  8. Platform kebolehpantauan (observability) prestasi sistem aplikasi

Kebanyakan daripada tools ini menggunakan teknologi sumber terbuka dan boleh dipasang dan dikonfigurasi di premis agensi sektor awam secara berasingan mengikut keperluan.