Tools dan Infrastruktur DevOps

Peralatan yang disediakan menyokong semua fasa dalam lapan kitaran DevOps iaitu:

1. Perancangan (Plan)
2. Pengekodan (Code)
3. Pembangunan (Build)
4. Pengujian (Test)
5. Pelepasan (Release)
6. Penempatan (Deploy)
7. Pengoperasian (Operate)
8. Pemantauan (Monitor)

Maklumat lanjut akan dikemasini dari semasa ke semasa.