Panduan Pelaksanaan DevOps

Panduan Pelaksanaan DevOps dalam Pembangunan Sistem Aplikasi Sektor Awam (versi beta) disediakan bagi memperincikan kaedah pelaksanaan DevOps dengan mengambil kira amalan terbaik sebagai rujukan agensi sektor awam. Panduan ini merupakan pelengkap dan perlu dibaca bersama-sama Rangka Kerja Pelaksanaan DevOps dalam Pembangunan Sistem Aplikasi Sektor Awam.

Dokumen panduan pelaksanaan ini telah dirasmikan oleh Ketua Pengarah MAMPU, YBhg. Datuk Haji Rodzi bin Md Saad pada 16 Ogos 2023 ketika merasmikan Seminar Pelaksanaan DevOps Sektor Awam 2023.

Berdasarkan model Rangka Kerja DevOps Sektor Awam, terdapat lima teras yang telah diperkenalkan iaitu Penerapan Prinsip dan Budaya, Pengadaptasian Metodologi, Pengukuhan Tadbir Urus, Pemantapan Pelaksanaan dan Pemantauan, serta Pemerkasaan Teknologi. Panduan Pelaksanaan DevOps Sektor Awam ini memberikan lebih perincian kepada teras Pemerkasaan Teknologi serta kaedah penggunaan tools bagi setiap peringkat dalam kitar hayat DevOps. Selain daripada itu, metodologi agile scrum juga diperkenalkan untuk melengkapi proses kerja DevOps.

Secara keseluruhan, panduan ini boleh dijadikan rujukan bagi membantu agensi sektor awam dalam pelaksanaan DevOps ke arah transformasi sistem penyampaian perkhidmatan awam yang terbaik.

Muat Turun Dokumen:
Panduan Pelaksanaan DevOps Sektor Awam
Lampiran